Schoolraad

De schoolraad is de adviesraad voor het schoolbestuur, dit is het gemeentebestuur. Zij zijn vertegenwoordigd in de raad door de directeur en de schepen van onderwijs.

De schoolraad komt minimaal 2 keer per schooljaar samen. Na ieder vergadering wordt er een verslag opgemaakt. Dat kan u op de website terugvinden. De brieven die de schoolraad schrijft naar andere instanties zijn daar ook terug te vinden. Daarnaast mogen ouders opmerkingen of vragen over de school of de schoolomgeving doorgeven. Deze worden dan op de volgende vergadering besproken.

Dit kan via volgend mailadres: schoolraad@platanen.be of via één van de leden.

Wie zit er in de schoolraad?

 • Deze zijn stemgerechtigd:
  • Ouders
  • Leerkrachten
  • Afgevaardigde vanuit de buurt
 • Deze zijn niet stemgerechtigd:
  • Directeur
  • Schepen van Onderwijs of andere schepenen op aanvraag
  • Zorgcoordinator (facultatief)  

Waarvoor geeft de schoolraad advies?

 • Aanpassingen in het schoolreglement,
 • Lestijdenpakket,
 • Verlofkalender,
 • Jaarlijkse maximumfactuur & maximumfactuur voor extra-muros activiteiten,
 • Nascholingsbeleid,
 • Zorgbeleid,

Welke onderwerpen worden er besproken?

 • Evacuatieoefening,
 • Doorlichting van de school,
 • Inspectie van de infrastructuur,
 • Samenwerking LS – KS,
 • Samenwerking LS – CLB,
 • Opvolging projecten in de omgeving bv.: uitwerking paradeplein, verkeerspark (fietspark), zone 30 in de wijk rond school in samenwerking met de buurt, …
 • Nieuwe projecten bv.: een nieuw fietspad tussen de Holleweg & voetbalplein aan de achterkant van de school samen met het gemeentebestuur
 • Opmerkingen of vragen ouders

Voor meer informatie kan u terecht op bovenstaand mailadres.