Situering van onze school

1. Naam en adres, telefoon, fax

BASISONDERWIJS “DE PLATANEN”
Gemeentelijke Lagere School
Bauwinlaan 1, 2950 Kapellen
tel.: 03/664.26.72 | fax.: 03/605.61.16
email: info@platanen.be
website: www.platanen.be

Van 1 september 1988 is er een samenwerkingsverband met de Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool te Hoogboom.
Deze samenwerking verloopt bijzonder constructief; alle kinderen, kleuters en lagereschoolkinderen, gaan dan ook naar één school: het basisonderwijs “De Platanen”.


2. Scholengemeenschap StaKaBra

Vanaf het schooljaar 2002-2003 vormen wij samen met de gemeentescholen van Brasschaat en Stabroek de scholengemeenschap StaKaBra.

website: www.stakabra.be


3. Het schoolbestuur

Onze school is een gemengde lagere school die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Gemeentebestuur van Kapellen
Bruggeske 1
tel.: 03/660.60.00 | fax.: 03/664.41.98
email: gemeente@kapellen.be
website: www.kapellen.be


4. Onderwijssecretariaat voor steden en gemeenten

Ons onderwijs is gericht op het realiseren van de eindtermen. Daarvoor volgen we de goedgekeurde leerplannen van OVSG ingedeeld in verschillende leergebieden:

 • Digitale geletterdheid
 • Sociaal-relationele competenties
 • Leercompetenties
 • Gezondheid
 • Ik en de wereld
 • Frans
 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Kunst en cultuur

We staan in voor de continuïteit in de begeleiding van de kinderen en proberen de leerinhouden en werkmethodes op elkaar aan te sluiten.
Via nascholing en pedagogische begeleiding blijven leerkrachten op de hoogte van vernieuwing in het onderwijs.


5. CLB

Wij werken samen met het CENTRUM voor LEERLINGBEGELEIDING om de psychische en lichamelijke gezondheid van onze leerlingen op te volgen, om schoolrijpheid en vorderingen te testen, om studiekeuze te bepalen. De werking van het CLB is gratis en discreet.
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst.
Om deze opdracht te realiseren, begeleidt het CLB de leerlingen op volgende vier domeinen:

 • het leren studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Het schoolbestuur van onze school heeft op 6 december 1999 een beleidscontract ondertekend met het:

VCLB – Antwerpen Voor- en Noorderkempen
De Zwaan 28, 2930 Brasschaat
tel.: 03/651.88.85 | fax.: 03/653.36.10
email: brasschaat@clb-net.be
website: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-voor-en-noorderkempen


6. Leersteuncentrum

Vanaf september 2023 verbindt elke school zich met een leersteuncentrum. Onze school koos ervoor om samen te werken met Leersteuncentrum VOKAN. VOKAN biedt een antwoord op alle ondersteuningsvragen van kinderen (en hun ouders), leerkrachten en het schoolteam.

Om leersteun op te starten voor een kind wordt er steeds vertrokken vanuit een gezamenlijke vraag bij de leerling, ouders en de school. Deze vraag wordt – na het doorlopen van een handelingsdiagnostisch traject – voorgelegd bij het CLB. Het CLB beslist of het kind in aanmerking komt voor leersteun in de vorm van een leerondersteuner.

VOKAN
Pastorijstraat 6
2930 Brasschaat
03/283.80.01
www.vokan.be


7. Schoolraad

Van 1 april 2005 heeft onze school een schoolraad bestaande uit ouders, leerkrachten en mensen van de wijk Hoogboom.
De schoolraad kan gecontacteerd worden via schoolraad@platanen.be.